1. Netop School
  Netop School

  โปรแกรมควบคุมและจัดการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรของคุณ ด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องแม่เพียงเครื่องเดียว เหมาะกับการเรียนการสอน และการประชุมสัมมนาเพื่อบริหาร  และนำเสนอข้อมูลแกผู้เข้าร่วมได้ง่ายและสะดวกขึ้น

       

  Key Features
  Netop School คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารการเรียน การสอน การฝึกอบรม การประชุมต่างๆ ในห้อง ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงสามารถแบ่งกลุ่มของผู้ใช้งานได้ทั้งหมด 3 ประเภทคือ

  - นักเรียน - นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงระบบการบริหารการเรียนการสอนบนเครือข่าย
  - บริษัท ฯ สถาบันการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอบรม สัมนาต่าง ๆ เพราะซอฟต์แวร์ Netop School รองรับ และ ควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถึง  200 เครื่อง
  - การประชุมผู้บริหาร ทั้งในหน่วยงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
  - รวมไปถึงการประยุกต์การใช้งานที่มีเครือข่ายระยะไกล เช่น การสัมนาร่วมระหว่างบริษัท 2 กลุ่ม เป็นต้น

  ระบบโปรแกรมควบคุมอัจฉริยะ

  ซอฟแวร์สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เชื่อมโยงระบบเครือข่าย ห้องเรียน Data labs ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (ทั้งคณะหรือศูนย์การฝึกหัด) และห้องประชุม

  การสอนและอบรม

  - แสดงภาพ และ แจกจ่ายให้กับผู้เข้าอบรม หรือ นักเรียน


  - การควบคุมดูแลผู้เข้าเรียนและติดตามการเรียนของนักเรียน

      - ขัดขวางสำหรับการเข้า Website ที่ไม่เหมาะสม หรือ การเอาใจใส่เป็นพิเศษ สำหรับนักเรียนบางคนหรือผู้เข้าอบรม

  - ขัดขวางสำหรับการเข้า Website ที่ไม่เหมาะสม หรือ การเอาใจใส่เป็นพิเศษ สำหรับนักเรียนบางคนหรือผู้เข้าอบรม

  - สร้างและกำหนด การสอบให้กับนักเรียนเพื่อสำหรับการประเมินผลการเรียนในเบื้องต้น


  More


mac school เน€เธฃเธตเธขเธ™เนเธกเธ„ เธชเธญเธ™เธ™เนเธกเธ„ เนƒเธŠเน‰เนเธกเธ„เนƒเธซเน‰เน€เธ›เน‡เธ™